İletişim 6349 Sokak No:33 Daire:3 | Bostanlı Gsm : 0506 343 68 00 Tel : 0232 330 63 63

PROGRAMIMIZ


Uzman eğitmenler tarafından uygulanacak olan, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan Özel Ateş Böceği Anaokulu programı, zengin içeriği ile çocuklara dolu dolu geçirecekleri yaşam deneyimleri imkanı sunar.

Özel Ateş Böceği Anaokulu eğitim programı “Gelişimsel" bir programdır. Çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan tüm gelişim alanlarını (Bilişsel, Dil, Motor, Özbakım, Sosyal ve Duygusal Gelişim Alanı) geliştiren bir programdır.

Özel Ateş Böceği Anaokulu Eğitim Programı hazırlanırken “Sarmal Programlama Yaklaşımı” benimsenmiştir. Yeni öğrenilecek temalar/konular/kavramlar önceki öğrenmelerle ilişkilendirilerek ve ele alınan konuyla bağ kurularak işlenir.

Özel Ateş Böceği Anaokulu Eğitim Programı model olarak “Ekliktik”tir. Uluslararası kabul görmüş, benimsenmiş tüm eğitim modellerinin en iyi, en faydalı özelliklerinden oluşan karma bir programı kapsar.


Özel Ateş Böceği Anaokulu Eğitim Programının Temel Özellikleri

    * Çocuk merkezlidir

    * Esnektir

    * Temalar/konular amaç değil araçtır

    * Oyun merkezlidir

    * Keşfederek öğrenme önceliklidir

    * Öğrenme merkezleri önemlidir

    * Büyük grup, küçük grup ve bireysel etkinliklere dengeli bir biçimde yer verilmiştir

    * Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır

    * Günlük yaşam deneyimleri ve yakın çevre olanakları eğitim amaçlı kullanılmaktadır

    * Evrensel ve toplumsal kurallara yer verilir

    * Değerlendirme süresi çok yönlüdür

    * Aile eğitimi ve katılımına önem verilir


Etkinlik Türleri ve Açıklamaları

Etkinliklerimiz Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri şeklindedir. Programımızda yer alan etkinlikler sınıf içinde yapılabileceği gibi açık havada da yapılabilir.

Eğitim etkinlikleri büyük grup şeklinde planlanıp uygulabilir. Ancak bu etkinlikler küçük grup ve bireysel etkinlik şeklinde de düzenlenebilir. 

Bireysel etkinlikler, çocukların ilgi ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak planlanan etkinliklerdir. Bireysel çalışma, çocuğun yaparak-yaşayarak öğrenme yoludur. Bu nedenle bireysel çalışmada çocuğun kendi başına öğrenmesi amaçlanır.


Matematik Etkinliği

Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmalarına-matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamalarına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

Ayrıca matematik etkinlikleri ile çocuklarda matematiksel sorgulama becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır. Uygulanan matematik etkinlikleri ile çocuklar çevrelerindeki örüntüleri fark eder, varsayımlar geliştirip bunları deneyebilir, problem çözebilir, akıl yürütebilir ve matematiksel kavramları kullanarak iletişim kurabilirler. 

Matematik çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri örneklerle de verilir. Örneğin; çocuk oyuncakları kutusuna doldururken bunların sığma durumunu tekrar tekrar denemek ve konuşmak, hacim kavramının gelişmesine yardımcı olacaktır.


Drama Etkinliği

Öğretmenin liderliğinde uygulanan drama sürecinde ısınma, canlandırma ve değerlendirme çalışmaları yer almaktadır.

Isınma çalışmalarına hareket çalışmaları ile başlanır. Hareket çalışmaları çocukların kendi vücudunu tanımasına ya da uzamsal farkındalık geliştirmesine yönelik oyunlardan oluşur. Bu süreç çocukların oyuna katılma isteğini arttırır, çocukların birbirlerine ısınmalarını ve rahatlamalarını sağlar, onları doğaçlama yapmaya hazırlar.

Canlandırma aşamasında, belirlenen kurallar içinde çocuklar özgürce oyun kurarlar. Bu aşamada öykü oluşturma, dramatizasyon, rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerden birine ya da birkaçına birden yer verilebilir. Belirtilen tekniklerden hem canlandırma aşamasında hem de diğer aşamalarda yararlanılabilir. Değerlendirme aşamasında, eğitimci tarafından yansıtma ve değerlendirme sorularıyla drama etkinliğinin değerlendirilmesini yapılır. Değerlendirmede çocuklardan süreç ile ilgili afiş hazırlamaları, resim yapmaları gibi farklı çalışmalar yapmaları da istenebilir.


Sanat Etkinliği

Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri aynı zamanda çocukların kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bunlara ek olarak sanat etkinlikleri çocuğun kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanıyarak farklılıklara saygı duymasına da yardımcı olur.

Küçük grup çalışması olarak planlanan ancak çocukların ilgi ve gereksinimlerine yönelik bireysel olarak da uygulanabilen etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri bir öğrenme merkezinde yapılabileceği gibi gün içinde ayrı bir etkinlik olarak da uygulanabilir. Süreç tek bir ürün ortaya çıkarmak amaçlı planlanmaz. Grubun sayısına ve özelliğine göre çeşitli etkinlikler ve etkinliklerle ilgili materyaller hazırlanır, çocuğa seçme fırsatı tanınır.


Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokul hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunma düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Kesinlikle okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Programda okuma ve yazma öğretimi yoktur. Harfleri göstermek ve harfleri yazdırmak da yoktur. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan kitap/kavram/çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bu çalışmalar birçok farklı etkinlik türü ile birlikte (sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştirilir.

Küçük ya da büyük gruplar halinde gerçekleştirilmesi önerilen etkinliklerdir. Çocukların ilgi ve gelişim özellikleri dikkate alınarak bireysel olarak da hazırlanabilir. İlkokula hazırlık çalışmaları; sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi tüm alanların eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Bu alanda yapılan çalışmalar çocuğun okula başladığı ilk günden itibaren tüm gelişim alanlarını kapsar ve birbiri üzerine eklenerek devam eder.

Okul öncesi eğitimde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmen değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Çocukların öncelikle, okuma yazmanın gerekliliği ve gerçek yaşam ile ilişkisini anlamaları önemlidir. Böylece çocukların okuma yazmaya ve okula karşı olumlu bir algı geliştirmeleri desteklenir. Okuma yazma için farkındalık yaratmak ve heveslendirmek yapılacak çalışmaların amacına ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir. 


Türkçe Etkinliği

Türkçe etkinliği çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini arttırmak için planlanan bireysel ve grup etkinlikleridir. Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların anadillerini doğru kullanmalarını, sesleri çıkartabilmelerini, dinleme becerileri kazanmalarını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade edebilmelerini, ses tonunu ayarlayabilmelerini ve sözcükleri doğru üretebilmelerini sağlamaktır. Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.

Eğitim programlarında dil ve iletişimin desteklenebilmesi için çocuk-çocuk ve yetişkin-çocuk iletişimini teşvik eden bir yaklaşımın kullanılması önemlidir. Seçilen etkinliklerin sözel ve sözel olmayan dil becerilerini kapsaması, örneklerle çeşitlendirilmesi, yorumlara ve farklı çıkarımlara olanak sağlaması, ilk elden deneyim kazanmanın, yaparak-yaşayarak öğrenmenin desteklenmesi, kalem-kağıda dayalı becerilerden çok daha fazla önem taşımaktadır.

Erken okur-yazarlık becerileri çocuğun gelecekteki okuma-yazma süreci ve okul başarısı için çok önemlidir. Dil ve erken okuryazarlık birbiri ile yakından ilişkilidir. Okuma yazmadan farklı olan erken okuryazarlık, özellikle okulöncesi dönemde dil becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programları ile desteklenmekte ve çocukların gelecekteki okuryazarlık başarılarında önemli rol oynamaktadır.  


Oyun Etkinliği

Oyun, çocukların uzmanlık alanıdır. Dünyanın her yerinde çocuklar her koşulda, her zaman, her şeyle oyun oynayabilirler. Oyun sadece çocukların değil, yaşam boyu bireylerin haz verici uğraşı olarak önemini sürdürür. Çocukluk döneminin vazgeçilmez uğraşı olan oyundan en etkili öğrenme fırsatı olarak yararlanılmalıdır. Çocuklar öğrenme deneyimlerini oyunları aracılığı ile geliştirirler ve zenginleştirirler. Oyun, çocukların eylem düzeyinde katılım gösterdikleri, düşünce ve duygularını ifade ettikleri, meraklarını giderecek araştırma ve gözlem yapma olanağı buldukları, yeni keşiflerde bulundukları, nesnelerle ve kişilerle etkileşim içinde bulundukları haz verici bir etkinliktir. Oyun çocukların zorunlu değil gönüllü eylemidir. Çocukları fiziksel ve duygusal olarak rahatlattığı için zihinsel olarak da öğrenmeye elverişli bir ortam sağlar. 

Çocuklar oyun oynayarak tüm deneyim alanlarında gelişim gösterirler. Bir başka deyişle oyun çocuğu geliştirir, ancak aynı zamanda oyunun kendisi de gelişimsel bir süreçtir. Yani, çocukların yaşlarıyla paralel olarak oyunları da gelişir. Bu nedenle çocukların yaşlarına, gelişimsel gereksinimlerine ve ilgilerine göre farklı oyun fırsatları sunmak gerekmektedir. Örneğin; çocuklar sadece sınıf içinde değil, açık havada da oyun oynayabilecekleri fırsatlardan yararlanmalıdır. Ayrıca çocuklara yeni ve orijinal oyunlar üretebilecekleri çeşitli oyun materyalleri de sunmak önemlidir. Çocuklar sadece eğitsel materyal olarak yapılmış oyuncaklarla oynamazlar. Onlar için sağlık ve güvenlik tedbiri alınmış her şey etkili bir eğitsel materyale dönüştürülebilir. Bu bağlamda çocukların öğrenme deneyimlerini destekleyecek uyarıcılar yönünden zenginleştirilmiş çevreler de önemlidir. 

Oyun çocukların hareket gereksinimini de karşıladığı gibi oynanan oyunun türüne göre hayal dünyasını zenginleştirir. Ayrıca oyunda günlük yaşamsal deneyimleri provasının yapıldığını, gerçek yaşam becerilerinin temellerinin atıldığını, çocuğun kendisini ve çevresini tanıma fırsatı bulduğu duygusal güvenlik alanı yarattığını da vurgulamak gerekir. Çocukların oyun oynama gereksinimini karşılayabilmek için, günlük eğitim programı kapsamında faklı türlerde, farklı kazanımlara hizmet edecek çeşitli oyun oynama fırsatları sunmak önemlidir.


Müzik Etkinliği

Müzik etkinlikleri, çocukların hem bilişsel, sosyal-duygusal, motor ve dil gelişimlerini destekleyen, hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. Bu çalışmalar, ses ve müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinliklerden oluşur.

Müzik, öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran etkin yollardan biridir. Eğitici ve öğretici çocuk şarkıları, ezgili saymaca, bilmece, tekerleme ve atasözleri dil gelimine katkı sağlamak için kullanılan araçlardır. Çocuk bunları söylerken hem zevk alır hem de doğru ve akıcı konuşma becerileri kazanır.

Müzik etkinliğinin, çocuğun motor gelişimine de büyük katkısı vardır. Çocuklar müzikle bedensel hareketleri birleştirerek, müziğin karakterine ve ritmine uygun olarak belli bir düzen içerisinde hareket etme becerisi kazanır. Çocukların kendilerini sözel olarak ifade edemediği durumlarda, müzik etkinlikleri sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyerek özgüven kazanmalarına yardımcı olur.


Fen Etkinliği

Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Çocuklar ilk elden deneyimler kazanırken, onların bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına özen gösterilir. Bu etkinliklerle yaşam gerçeklerini tanıtırken, çocuklarda çevre farkındalığı da sağlanır.

Doğal ortamlara giderek yürüyüş yapma, doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları gözlemleme, varlıkların değeri ve korunmasına yönelik bilgilendirme yapma, keşifler ve icatlar yapma, mutfakta besin hazırlama, koleksiyon yapma, mevsim ya da hava durumu panosu hazırlama, kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme, belgesel vb. izleme, mıknatıs, büyüteç, pusula gibi basit açları tanıma ve kullanma, doğal ve doğal olmayan malzemeleri inceleme etkinlikleri fen eğitimine destek veren etkinliklerdendir.


Hareket Etkinliği

Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, sosyal-duygusal, dil gelişimine ve özbakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanır. Çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Bu etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor ve fiziksel yeterliliği gelişir. 

Çocukların motor gelişim düzeylerinin belirlenerek farklı etkinliklerin uygulanması, kazanımlara dayalı bir eğitim programının oluşturulması önemlidir. Çocukların bireysel özelliklerini dikkate alan, onları motive edici, benlik algılarını ve özgüvenlerini pekiştirici etkinliklere yer verilir. Uygulamalarda çevre düzenlemesine, çocukların yaşlarına uygun ve temel hareket becerilerini kazandırmada etkili olacak materyaller seçilmesine özen gösterilir. 

Etkinliklerde top, ip, tebeşir, hulahop, denge tahtası gibi yapılandırılmış materyaller ile açık hava oyun materyallerinin kullanımına ek olarak doğanın çocuklara sunduğu faklı yapıdaki zeminler, tırmanma olanakları, denge için kullanılabilecek kütükler gibi materyal ve ortamlar da kullanılır. 


Alan Gezisi

Alan gezileri çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır. Yalnızca fen eğitimi etkinlikleri kapsamında düşünülmemesi gerekir. Bu geziler bir yandan çocukların yaşadıkları çevreyi tanımalarına, bir yandan da eğitim programına alınan kazanımlara ulaşmalarına ve kavramları öğrenmelerine ortam hazırlayan etkinliklerdir.

Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her mekan çocuk için doğal öğrenme alanıdır. İçinde bulunulan yöredeki tarihi bir yer, müze, bir ressamın sanat atölyesi, matbaa, tarla, bahçe, park ve herhangi bir materyalin, araç veya gerecin üretim atölyesi gibi mekanlara alan gezileri düzenlenebilir.